پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
قربانی گلدرق.jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ کمیته تبلیغات استان آذربایجان شرقی ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی آیهان در رسته خدمات رسانه - رسانه های محیطی و خدمات رسانه - رسانه های پخشی به شماره ۰۱۰۱۲۶۸۰ و صاحب امتیازی و مدیر مسئولی آقای ابراهیم قربانی گلدرق با کد ملی ۱۳۷۴۰۶۹۳۵۳ صادر می شود.

نشانی: تبریز، خیابان امام نبش کلانتر کوچه یرج سهند ط ۱۱ - کد پستی: ۵۱۵۱۲۳۴۵۶۲
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ است.