پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
IMG_0005.jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ کمیته تبلیغات استان اردبیل ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی رسا تصویر در رسته خدمات رسانه - رسانه های محیطی و خدمات رسانه - رسانه های چاپی به شماره ۰۳۰۱۳۹۲۳ و صاحب امتیازی و مدیر مسئولی آقای تموچ قلی زاد آذر با کد ملی ۱۴۶۵۷۷۹۲۷۲ صادر می شود.

نشانی: اردبیل، خیابان ملاهادی، کوچه رجب زاده - کد پستی: ۵۶۱۴۷۷۵۱۸۲
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ است.