پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۴۰۰/۰۵/۰۴
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
تصویر.jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۸۷/۱۱/۲۶ کمیته تبلیغات استان اصفهان ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی گرافیک نقطه در رسته خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی و خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی به شماره ۰۴۰۱۱۱۳۸۵ و صاحب امتیازی و مدیر مسئولی آقای محمدعلی عمادی با کد ملی ۱۲۸۹۴۲۹۱۹۷ صادر می شود.

نشانی: اصفهان، خیابان مسجد سید- نرسیده به چهار راه وفایی- جنب دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۷۷ - ساختمان شیرانی-واحد ۴ - کد پستی: ۸۱۳۷۹۱۵۵۹۵
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ است.