پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
S35C-119070404051.jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۸۶/۰۲/۰۶ کمیته تبلیغات استان اصفهان ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی نما نامهای ایران در رسته خدمات رسانه - رسانه های محیطی و خدمات رسانه - رسانه های چاپی به شماره ۰۴۰۱۴۹۸۰ و صاحب امتیازی و مدیر مسئولی خانم بهشته ولی با کد ملی ۵۴۱۹۶۹۷۴۵۹ صادر می شود.

نشانی: اصفهان، میدان احمدآباد-بن بست شهید هیئتیان-ساختمان قاضی زاده - ط همکف- واحد۱ - کد پستی: ۸۱۵۵۹۹۷۶۸۱
* شماره پروانه قبلی کانون ۴/۱۶۹۵۳/۴۸۹ می باشد.
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ است.