پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
1b380892-7247-4372-a82e-a4c8331a1b05.jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۷۹/۱۱/۰۴ کمیته تبلیغات استان اصفهان ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی ارس گرافیک در رسته خدمات رسانه - رسانه های چاپی و خدمات رسانه - رسانه های پخشی به شماره ۰۴۰۱۷۷۹۵ و صاحب امتیازی و مدیر مسئولی خانم مستانه نعیمی اکبر با کد ملی ۰۴۵۱۰۱۳۹۱۳ صادر می شود.

نشانی: اصفهان، خیابان بزرگمهر ابتدای خیابان آراسته ساختمان تندیس طبقه دوم واحد ۲۳ - کد پستی: ۸۱۵۸۷۸۷۵۵۱
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ است.