پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
ax.jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۸۸/۰۶/۲۱ کمیته تبلیغات استان بوشهر ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی نارنجی در رسته خدمات رسانه - رسانه های محیطی و خدمات رسانه - رسانه های چاپی به شماره ۰۷۰۱۴۷۰۲ و صاحب امتیازی حامی هنر نارنجی با شماره ثبت ۴۷۱ و مدیر مسئولی آقای سید محمد گلافان با کد ملی ۳۵۰۱۴۱۹۹۷۱ صادر می شود.

نشانی: بوشهر، بوشهر، خیابان مطهری، کوچه عرفان ۲۳، ساختمان نیکبخت، طبقه۱، واحد۱ - کد پستی: ۷۵۱۴۹۱۳۶۳۹
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ است.