پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
Untitled-4.jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ کمیته تبلیغات استان بوشهر ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی آریو گرافیک در رسته خدمات رسانه - رسانه های چاپی و خدمات رسانه - رسانه های محیطی به شماره ۰۷۰۱۵۱۹۷ و صاحب امتیازی و مدیر مسئولی آقای داود سلیمانی با کد ملی ۵۴۷۹۷۲۳۰۷۳ صادر می شود.

نشانی: بوشهر، بوشهر،خیابان شهیدمطهری(باغزهرا)،چهارراه باهنر، ساختمان عرفان طبقه دوم - کد پستی: ۷۵۱۴۹۳۳۶۴۵
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ است.