پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
11.jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ کمیته تبلیغات استان بوشهر ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی سعادت در رسته خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی و خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی به شماره ۰۷۰۱۹۰۰۹ و صاحب امتیازی و مدیر مسئولی آقای سید عباس محسنی با کد ملی ۳۵۰۰۷۸۷۱۷۷ صادر می شود.

نشانی: بوشهر، بوشهر ،خیابان معلم ،روبروی کتابفروشی سبحان - کد پستی: ۷۵۱۳۹۵۷۷۵۶
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ است.