پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
S19061707220.jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ کمیته تبلیغات استان بوشهر ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی بامداد در رسته خدمات رسانه - رسانه های محیطی و خدمات رسانه - رسانه های چاپی به شماره ۰۷۰۹۴۹۰۱ و صاحب امتیازی و مدیر مسئولی آقای مهدی قاسمی با کد ملی ۶۰۹۰۱۴۱۶۱۵ صادر می شود.

نشانی: جم، جم . میدان امام حسین . چاپ بامداد - کد پستی: ۷۵۵۸۱۵۷۴۱۸
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ است.