پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
عكس.png

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ کمیته تبلیغات استان تهران ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی آوین سپهر در رسته خدمات رسانه - رسانه های محیطی و خدمات رسانه - رسانه های پخشی به شماره ۰۸۰۱۱۲۶۳۳ و صاحب امتیازی آقای حمیدرضا حمیدی شکوئی با کد ملی ۰۰۵۴۸۵۴۵۱۲ و مدیر مسئولی خانم آذر قنبری با کد ملی ۰۰۵۷۹۱۰۷۸۲ صادر می شود.

نشانی: تهران، خیابان دکتر فاطمی- شماره ۱۱۸-طبقه سوم - کد پستی: ۱۴۱۵۶۷۳۶۴۴
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ است.