پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
عکس - محمد براتی .jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۹۰/۰۹/۲۳ کمیته تبلیغات استان خراسان رضوی ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی فرهنگ رسانه مهرمیهن در رسته خدمات رسانه - رسانه های محیطی و خدمات رسانه - رسانه های چاپی به شماره ۱۲۰۱۷۱۲۹ و صاحب امتیازی فرهنگ رسانه مهرمیهن با شماره ثبت ۶۴۷۵۴ و مدیر مسئولی آقای محمد براتی گل خندان با کد ملی ۰۹۴۶۱۸۰۹۲۱ صادر می شود.

نشانی: مشهد، مشهد -بلوار ملک آباد - خیابان فرهاد ۲۲ - ساختمان هنر - طبقه چهارم - واحد۲۴ - کد پستی: ۹۱۸۵۷۳۷۳۵۷
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ است.