پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
1.jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ کمیته تبلیغات استان خوزستان ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی مدافعان حرم در رسته خدمات رسانه - رسانه های محیطی و خدمات رسانه - رسانه های چاپی به شماره ۱۴۰۱۰۵۹۶ و صاحب امتیازی و مدیر مسئولی آقای نوید لیموچی با کد ملی ۱۸۳۰۰۱۱۱۰۳ صادر می شود.

نشانی: اهواز، امانیه - خیابان سقراط شرقی - ساختمان آراد - پلاک ۱۳۳ - ۱۳۵ - کد پستی: ۶۱۳۳۹۹۳۶۱۵
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ است.