پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۴۰۰/۰۵/۰۳
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
scan0002.jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ کمیته تبلیغات استان زنجان ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی پیشگامان رستاک در رسته خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی و خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی به شماره ۱۵۰۱۱۱۳۳۹ و صاحب امتیازی خانم پرستو ملکی با کد ملی ۴۲۷۰۰۰۹۰۷۱ و مدیر مسئولی آقای وحید سالک با کد ملی ۴۲۸۴۴۵۳۸۴۱ صادر می شود.

نشانی: زنجان، زنجان - بزرگراه زنجان قزوین - قبل از عوارضی - بلوار راهبران - مابین پایانه بار صبا و گمرک - مجتمع توسعه صادرات - بلوک B - واحد ۲۱۴ - کد پستی: ۴۵۱۵۱۷۴۵۱۶
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ است.