پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۳۹۸/۱۰/۱۶
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
Pic4.jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۸۱/۰۴/۳۰ کمیته تبلیغات استان فارس ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی نیم رخ در رسته خدمات رسانه - رسانه های فضای مجازی و خدمات رسانه - رسانه های چاپی به شماره ۱۸۰۱۵۳۲۸ و صاحب امتیازی و مدیر مسئولی خانم به رخ باقریان با کد ملی ۲۲۹۶۷۷۶۸۱۷ صادر می شود.

نشانی: شیراز، بلوار امیرکبیر روبروی انبار شرکت نفت طبقه فوقانی باشگاه بدن سازی هدف - کد پستی: ۷۱۷۷۸۱۷۶۳۷
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ است.