پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
003.jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ کمیته تبلیغات استان قم ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی ایران زمین در رسته خدمات رسانه - رسانه های محیطی و خدمات رسانه - رسانه های فضای مجازی به شماره ۲۰۰۱۷۵۷۳ و صاحب امتیازی شرکت راهبرد امروزی توسعه تجارت ایرانیان با شماره ثبت ۱۷۱۰۳ و مدیر مسئولی آقای محمد جواد حسینی با کد ملی ۰۳۸۳۶۷۲۴۲۲ صادر می شود.

نشانی: قم، قم بلوارغدیر کوچه ۱۱ ساختمان ایران زمین طبقه ۶ - کد پستی: ۳۷۱۳۹۵۶۳۱۵
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ است.