پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
saeed photo.jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ کمیته تبلیغات استان کرمانشاه ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی آن در رسته خدمات رسانه - رسانه های محیطی و خدمات رسانه - رسانه های پخشی به شماره ۲۳۰۱۱۲۷۶۸ و صاحب امتیازی آقای سعید شایگان فرجام با کد ملی ۰۰۱۶۱۵۷۶۶۴ و مدیر مسئولی خانم سپیده شایگان فرجام با کد ملی ۰۰۱۴۹۳۵۵۲۱ صادر می شود.

نشانی: کرمانشاه، چهارراه بسیج-ساختمان نظام-طبقه دوم - کد پستی: ۶۷۱۵۸۶۵۴۳۶
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ است.