پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
ax zohre.JPG

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ کمیته تبلیغات استان گلستان ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی ماهتاب در رسته خدمات رسانه - رسانه های محیطی و خدمات رسانه - رسانه های پخشی به شماره ۲۵۰۱۱۰۷۷ و صاحب امتیازی خانم زهره تمسکنی با کد ملی ۲۲۶۹۸۷۳۵۰۵ صادر می شود.

نشانی: گرگان، بلوار ناهارخوران، نرسیده به دخانیات، مجتمع روما، طبقه چهار - کد پستی: ۴۹۱۷۹۶۸۱۴۴
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ است.