پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۴۰۰/۰۱/۱۴
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
Scan.jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ کمیته تبلیغات استان مازندران ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی ارتباط نوین در رسته خدمات رسانه - رسانه های محیطی و خدمات رسانه - رسانه های چاپی به شماره ۲۸۱۲۹۰۳۳ و صاحب امتیازی و مدیر مسئولی خانم ماندانا رضایی با کد ملی ۵۰۱۰۹۲۰۴۰۹ صادر می شود.

نشانی: محمودآباد، محمودآباد - پاساژ بزرگ- طبقه دوم پلاک ۹ - کد پستی: ۴۶۳۱۸۵۳۹۳۶
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ است.