پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
img-180202001914-001.jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ کمیته تبلیغات استان مازندران ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی آوای شمال در رسته خدمات رسانه - رسانه های محیطی و به شماره ۲۸۱۳۲۷۱۷ و صاحب امتیازی و مدیر مسئولی آقای حسن شوشتری با کد ملی ۲۲۲۹۷۲۲۳۶۰ صادر می شود.

نشانی: نور، نور خیابان مشیر روبروی ارکیده ۱ - کد پستی: ۴۶۴۱۷۴۳۳۳۲
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ است.