پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
66149_Beautune_20140129.jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ کمیته تبلیغات استان مازندران ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی ایده پرداز شمال در رسته خدمات رسانه - رسانه های فضای مجازی و خدمات رسانه - رسانه های پخشی به شماره ۲۸۱۶۷۶۵۱ و صاحب امتیازی و مدیر مسئولی آقای محمد عبادی با کد ملی ۲۲۶۹۸۷۱۶۲۶ صادر می شود.

نشانی: تنکابن، تنکابن قصرشیرین - کد پستی: ۴۶۸۱۷۸۷۵۶۶
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ است.