ردیف شماره نام کانون استان رسته فعالیت تاریخ پایان اعتبار
1 07094901 بامداد بوشهر خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های چاپی
1399/07/09
2 04014514 فتح اصفهان خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی
خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی
1399/05/10
3 03013923 رسا تصویر اردبیل خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های چاپی
1398/11/03
4 07014702 نارنجی بوشهر خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های چاپی
1399/05/15
5 08010769 آریان پارس تهران خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی
خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی
1399/03/28
6 26014086 آلتین گیلان خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی 1398/12/22
7 28132717 آوای شمال مازندران خدمات رسانه - رسانه های محیطی 1398/10/17
8 01012680 آیهان آذربایجان شرقی خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های پخشی
1398/08/20
9 12014228 اسپاد خراسان رضوی خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی
خدمات تبلیغ - غرفه آرایی و خدمات نمایشگاهی
1399/06/24
10 26014704 ایده گراف گیلان خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی
خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی
1399/05/15