ردیف شماره نام کانون استان رسته فعالیت تاریخ پایان اعتبار
1 150111339 پیشگامان رستاک زنجان خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی
خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی
1401/05/03
2 07019009 سعادت بوشهر خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی
خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی
1402/01/16
3 040111385 گرافیک نقطه اصفهان خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی
خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی
1401/05/04
4 120113925 آبنوس خراسان رضوی خدمات رسانه - رسانه های محیطی 1401/10/12
5 04014514 فتح اصفهان خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی
خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی
1401/05/09
6 080114110 فروغ فانوس هنر تهران خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های پخشی
1401/11/25
7 230112768 آن کرمانشاه خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های پخشی
1401/08/26
8 28107711 آوات مازندران خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های چاپی
1401/10/23
9 080112633 آوین سپهر تهران خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های پخشی
1401/08/18
10 28129033 ارتباط نوین مازندران خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های چاپی
1402/01/14