ردیف شماره نام کانون استان رسته فعالیت تاریخ پایان اعتبار
1 08015658 ارتباط ماندگار هنر تهران خدمات رسانه - رسانه های پخشی
خدمات رسانه - رسانه های محیطی
1401/02/30
2 04017795 ارس گرافیک اصفهان خدمات رسانه - رسانه های چاپی
خدمات رسانه - رسانه های پخشی
1400/11/10
3 07019009 سعادت بوشهر خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی
خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی
1401/01/16
4 04014514 فتح اصفهان خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی
خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی
1400/05/09
5 14166896 هفت گرافیک خوزستان خدمات رسانه - رسانه های چاپی
خدمات رسانه - رسانه های محیطی
1400/04/20
6 28107711 آوات مازندران خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های چاپی
1400/10/23
7 28129033 ارتباط نوین مازندران خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های چاپی
1401/01/14
8 08018906 ایده خلاق سحر تهران خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی 1400/12/17
9 20017573 ایران زمین قم خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های فضای مجازی
1400/09/12
10 31015399 بهشت جنوب هرمزگان خدمات رسانه - رسانه های چاپی
خدمات رسانه - رسانه های پخشی
1400/10/29