ردیف شماره نام کانون استان رسته فعالیت تاریخ پایان اعتبار
1 07094901 بامداد بوشهر خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های چاپی
1399/07/09
2 05015220 صدراتبلیغ هنر البرز خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های چاپی
1399/09/21
3 04014514 فتح اصفهان خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی
خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی
1399/05/10
4 31015399 بهشت جنوب هرمزگان خدمات رسانه - رسانه های چاپی
خدمات رسانه - رسانه های پخشی
1399/10/30
5 03013923 رسا تصویر اردبیل خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های چاپی
1398/11/03
6 07014702 نارنجی بوشهر خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های چاپی
1399/05/15
7 18015328 نیم رخ فارس خدمات رسانه - رسانه های فضای مجازی
خدمات رسانه - رسانه های چاپی
1399/10/12
8 08010769 آریان پارس تهران خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی
خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی
1399/03/28
9 07015197 آریو گرافیک بوشهر خدمات رسانه - رسانه های چاپی
خدمات رسانه - رسانه های محیطی
1399/09/14
10 26014086 آلتین گیلان خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی 1398/12/22