ردیف شماره نام کانون استان رسته فعالیت تاریخ پایان اعتبار
1 08015658 ارتباط ماندگار هنر تهران خدمات رسانه - رسانه های پخشی
خدمات رسانه - رسانه های محیطی
1401/02/30
2 150111339 پیشگامان رستاک زنجان خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی
خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی
1401/05/03
3 04017795 ارس گرافیک اصفهان خدمات رسانه - رسانه های چاپی
خدمات رسانه - رسانه های پخشی
1400/11/10
4 07019009 سعادت بوشهر خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی
خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی
1401/01/16
5 040111385 گرافیک نقطه اصفهان خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی
خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی
1401/05/04
6 04014514 فتح اصفهان خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی
خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی
1401/05/09
7 28107711 آوات مازندران خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های چاپی
1400/10/23
8 28129033 ارتباط نوین مازندران خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های چاپی
1401/01/14
9 080111508 ارتباطات خلاق کرگدن تهران خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های پخشی
1401/06/29
10 080111474 از پارس تا خزر تهران خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های پخشی
1401/07/03