ردیف شماره نام کانون استان رسته فعالیت تاریخ پایان اعتبار
1 07094901 بامداد بوشهر خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های چاپی
1399/07/09
2 05015220 صدراتبلیغ هنر البرز خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های چاپی
1399/09/21
3 04014514 فتح اصفهان خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی
خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی
1399/05/10
4 01015427 آذر سبحان آذربایجان شرقی خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی
خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی
1399/11/04
5 31015399 بهشت جنوب هرمزگان خدمات رسانه - رسانه های چاپی
خدمات رسانه - رسانه های پخشی
1399/10/30
6 14165243 بیان خوزستان خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی
خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی
1399/12/04
7 07014702 نارنجی بوشهر خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های چاپی
1399/05/15
8 18015328 نیم رخ فارس خدمات رسانه - رسانه های فضای مجازی
خدمات رسانه - رسانه های چاپی
1399/10/12
9 08015528 آبان تهران خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های فضای مجازی
1399/11/30
10 08010769 آریان پارس تهران خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی
خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی
1399/03/28