ردیف شماره نام کانون استان رسته فعالیت تاریخ پایان اعتبار
1 04014514 فتح اصفهان خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی
خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی
1399/05/10
2 03013923 رسا تصویر اردبیل خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های چاپی
1398/11/03
3 07014702 نارنجی بوشهر خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های چاپی
1399/05/15
4 08010769 آریان پارس تهران خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی
خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی
1399/03/28
5 26014086 آلتین گیلان خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی 1398/12/22
6 28132717 آوای شمال مازندران خدمات رسانه - رسانه های محیطی 1398/10/17
7 01012680 آیهان آذربایجان شرقی خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های پخشی
1398/08/20
8 12014228 اسپاد خراسان رضوی خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی
خدمات تبلیغ - غرفه آرایی و خدمات نمایشگاهی
1399/06/24
9 26014704 ایده گراف گیلان خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی
خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی
1399/05/15
10 08013865 بینش فراگیر رایکا تهران خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های فضای مجازی
1399/04/27