ردیف شماره نام کانون استان رسته فعالیت تاریخ پایان اعتبار
1 08015658 ارتباط ماندگار هنر تهران خدمات رسانه - رسانه های پخشی
خدمات رسانه - رسانه های محیطی
1400/02/30
2 04014514 فتح اصفهان خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی
خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی
1400/05/09
3 04015808 نوین اصفهان خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی
خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی
1400/03/06
4 14166896 هفت گرافیک خوزستان خدمات رسانه - رسانه های چاپی
خدمات رسانه - رسانه های محیطی
1400/04/20
5 28107711 آوات مازندران خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های چاپی
1400/10/23
6 20017573 ایران زمین قم خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های فضای مجازی
1400/09/12
7 31015399 بهشت جنوب هرمزگان خدمات رسانه - رسانه های چاپی
خدمات رسانه - رسانه های پخشی
1400/10/29
8 14165243 بیان خوزستان خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی
خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی
1399/12/04
9 08035666 خال تهران خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های فضای مجازی
1400/02/20
10 01017423 طراحان سفید آذربایجان شرقی خدمات رسانه - رسانه های چاپی
خدمات رسانه - رسانه های پخشی
1400/07/28