ردیف شماره نام کانون استان رسته فعالیت تاریخ پایان اعتبار
1 03013923 رسا تصویر اردبیل خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های چاپی
1398/11/03
2 08010769 آریان پارس تهران خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی
خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی
1399/03/28
3 26014086 آلتین گیلان خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی 1398/12/22
4 28132717 آوای شمال مازندران خدمات رسانه - رسانه های محیطی 1398/10/17
5 01012680 آیهان آذربایجان شرقی خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های پخشی
1398/08/20
6 08013865 بینش فراگیر رایکا تهران خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های فضای مجازی
1399/04/27
7 01014459 توحید آذربایجان شرقی خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های چاپی
1399/03/28
8 10074304 چلیپا چهارمحال و بختیاری خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های چاپی
1399/04/12
9 08013877 فروغ امید تهران خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های چاپی
1399/02/31
10 02081506 قلم طلا آذربایجان غربی خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های چاپی
1398/10/26