قوانین و مقررات

قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور

منابع آزمون

مجموعه مستنداتی که داوطلب باید برای آزمون مطالعه نماید به شرح زیر است: