اعضای کمیته مرکزی تبلیغات در این جلسه، با موضوع تمدید پروانه فعالیت یک کانون آگهی و تبلیغاتی در استان تهران به صورت دایمی موافقت کردند و همچنین درخواست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان مبنی بر چگونگی و شرایط حضور مدیرمسؤول در محل کانون آگهی و تبلیغاتی مورد رسیدگی قرار گرفت و مقرر شد در خصوص اشتغال مدیران مسؤول، تنها بند 5 از ماده 4 آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی یعنی عدم اشتغال در وزاتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها ملاک عمل قرار گیرد.
در ادامه این جلسه، طرح رتبه‌بندی کانون‌های آگهی و تبلیغاتی با همکاری انجمن صنفی شرکت‌های تبلیغاتی مطرح و مقرر شد پیگیری و اجرای آن در دستور کار جلسات آتی این کمیته قرار گیرد.