به گزارش دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی این همایش با هدف اموزش سامانه الکترونیکی مربوط به صدور پروانه فعالیت کانونهای اگهی و تبلیغاتی و همچنین بررسی مسائل مربوط به امور تبلیغات و کانونهای اگهی و تبلیغاتی برگزار خواهد شد.
مطابق برنامه در روز اول همایش کارگاه اموزش سامانه برگزار خواهد شد و در روز دوم بحث و بررسی مسائل تبلیغات و جلسه پرسش و پاسخ با حضور دکتر حیدری مدیرکل دفتر تبلیغات و ا طلاع رسانی برگزار می شود.