به گزارش دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی این همایش با هدف آموزش سامانه الکترونیکی مربوط به صدور پروانه فعالیت کانونهای اگهی و تبلیغاتی و همچنین بررسی مسائل مربوط به امور تبلیغات و کانونهای اگهی و تبلیغاتی برگزار شد.طبق برنامه در روز اول همایش کارگاه آموزش سامانه برگزار شد و در روز دوم بحث و بررسی مسائل تبلیغات ، اتحادیه‌ و جلسه پرسش و پاسخ با حضور دکتر حیدری مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی برگزار شد.