با ابلاغیه اداره‌کل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تمامی ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر کشور از ابتدای مهرماه سال جاری نسبت به اطلاع رسانی و راهنمایی متقاضیان تاسیس کانون آگهی و تبلیغاتی برای استفاده از سامانه‌ای که برای این منظور تهیه شده‌است، اقدام خواهند کرد.
از مدیران کل خواسته شده است اقداماتی مانند ‌آموزش کارشناسان تبلیغات، استفاده از راهنمای سامانه و اطلاع¬ رسانی مناسب به متقاضیان تاسیس کانون آگهی و تبلیغاتی را در دستور کار خود قراردهند.