اولین موافقت نامه الکترونیکی تاسیس کانون آگهی وتبلیغات

صدور اولین موافقت نامه الکترونیکی تاسیس کانون آگهی وتبلیغات در استان گلستان

صدور اولین موافقت نامه الکترونیکی تاسیس کانون آگهی وتبلیغات در استان گلستان
در پی فعال شدن سامانه جدید فعالیت کانون آگهی تبلیغات اولین موافقت نامه الکترونیکی تاسیس کانون آگهی وتبلیغات در استان گلستان پس از طی فرایند مربوطه در تاریخ 95/10/13 صادر شد
صدور اولین موافقت نامه الکترونیکی تاسیس کانون آگهی وتبلیغات در استان گلستان