در پی فعال شدن سامانه جدید فعالیت کانون آگهی تبلیغات اولین موافقت نامه الکترونیکی تاسیس کانون آگهی وتبلیغات در استان گلستان پس از طی فرایند مربوطه در تاریخ 95/10/13 صادر شد