وضعیت پرونده های ثبت نامی تا صدور موافقت اصولی استانی در تاریخ 1396/4/31