وضعیت پرونده های ثبت نامی تا صدور موافقت اصولی استانها از تاریخ 1395/07/01 تا 1397/06/31