وضعیت پرونده ها بعد از صدور موافقت اصولی تا صدور پروانه فعالیت(کانون ها) استانی در تاریخ 1398/04/01