به منظور سرعت بخشی در انجام امور کانون های آگهی وتبلیغاتی و همچنین متقاضیان تاسیس کانون، شماره تماس کارشناس تبلیغات هر یک از استانهای کشور در این قسمت درج شده است.
کاربران و کارشناسان شهرستان ها می توانند طی تماس با کارشناس استان خود، پیگیر امور مربوطه باشند.