دستورالعمل صدورپروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی

مقدمه:
در راستای اجرای بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 12/12/1365 مجلس شورای اسلامی، آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی مصوب 27/12/1358 شورای انقلاب اسلامی و مصوبه شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورخ 4/6/1397 درخصوص ساماندهی مجوزهای این وزارتخانه، دستورالعمل «صدور پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی» به شرح ذیل اعلام می شود:
1- تعاریف:
1-1- آئین نامه: آئین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی مصوب 27/12/1358 شورای انقلاب اسلامی
1-2- دفتر تبلیغات: دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1-3- کمیته مرکزی: کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی کشور متشکل از «معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی» به عنوان رئیس کمیته، «نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «مدیر کل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی یا نماینده وی» و «نماینده تام الاختیار اتحادیه سازمان های تبلیغاتی» که براساس آئین نامه و این دستورالعمل وظایفی را درخصوص کانون های آگهی و تبلیغاتی بر عهده دارد.
1-4- کمیته تبلیغات استان: کمیته ای متشکل از «مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان» به عنوان رئیس کمیته، «کارشناس ذیربط» و «معاون استاندار یا نماینده او» که متولی تمشیت امور مربوط به کانون ها در سطح استان است.
1-5- اداره کل استان: هر یک از ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها
1-6- اداره شهرستان: هر یک از ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ها
1-7- کانون: کانون آگهی و تبلیغاتی؛ سازمان هایی هستند که کار آنها تنظیم، تهیه، مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی و روابط عمومی و انجام دادن سایر خدمات برای معرفی و فروش کالا یا خدمات است.
1-8- سامانه: سامانه الکترونیکی صدور پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی به نشانی www.e-tablighat.ir یا آدرسی که از طریق پنجره واحد خدمات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نشانی sso.farhang.gov.ir قابل دسترسی است.
1-9- مجوز تأسیس (موافقتنامه اصولی): اجازه نامه ای که پس از طی مراحل بررسی درخواست، برای تأسیس کانون آگهی و تبلیغاتی صادر می شود.
1-10- پروانه فعالیت: مجوزی است در برگیرنده تاریخ صدور، نام کانون، نام صاحب امتیاز، نام مدیرمسئول، شماره پروانه، رسته فعالیت و نشانی کانون که پس از صدور اجازه تأسیس و تأیید مکان فعالیت کانون صادر می شود و براساس آن، کانون مجاز به فعالیت در همان نشانی است.
1-11- صاحب امتیاز: شخص حقیقی یا حقوقی که مالک کانون است و پروانه فعالیت کانون به نام او صادر می شود.
1-12- مدیرمسئول: شخصی حقیقی که مسئولیت تمامی امور اجرایی کانون بر عهده او است.
1-13- شعبه کانون: واحدی تابع کانون اصلی است که به طور مستقیم موضوع و وظایف کانون اصلی را در یک یا چند شهر یا
استان های دیگر کشور انجام می دهد. فعالیت شعبه در هر محل تحت نام و یا مسئولیت کانون اصلی خواهد بود.
1-14- نمایندگی کانون: کانون دیگری است که براساس قرارداد نمایندگی، بخشی از موضوع فعالیت و امور کانون طرف نمایندگی را در یک شهر یا استان دیگر انجام می دهد. نمایندگی نسبت به فعالیت هایی که تحت عنوان نمایندگی در محل انجام می پذیرد، مسئولیت خواهد داشت.
2- شرایط لازم:
هر شخص حقیقی یا حقوقی (مدیرعامل) واجد شرایط ذیل می تواند پروانه فعالیت کانون را تقاضا نموده و خود یا شخص دیگری را به عنوان مدیرمسئول معرفی کند.
1-2- شرایط صاحب امتیاز:
1-1-2- تابعیت ایران
2-1-2- اهلیت قانونی
3-1-2- نداشتن سو شهرت یا سابقه موثر کیفری
4-1-2- دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم.
2-2- شرایط مدیرمسئول:
مدیرمسئول باید علاوه بر شرایط ذکر شده برای صاحب امتیاز، دارای شرایط زیر نیز باشد:
1-2-2- دارا بودن دیپلم کامل متوسطه و داشتن حداقل 5 سال سابقه کار موثر در امور تبلیغات با تأیید کمیته تبلیغات استان یا دارا بودن مدرک تحصیلی معادل دانشنامه لیسانس.
2-2-2- عدم اشتغال در وزارتخانه ها یا موسسات یا شرکت های دولتی و یا شهرداری ها
تبصره 1: یک نفر نمی تواند مدیرمسئولی بیش از یک کانون را عهده دار باشد.
تبصره 2: کانون نباید از نظر اداری و تصمیم گیری وابسته به وسایل ارتباط جمعی و یا آگهی دهندگان باشد.
3- مدارک لازم:
1-3- عکس پرسنلی
2-3- تصویر کارت ملی
3-3- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
4-3- تصویر مدرک تحصیلی
5-3- تصویر صفحات شناسنامه
6-3- مدارک و سوابق کار
7-3- اساسنامه، آگهی تأسیس و آگهی تغییرات در روزنامه رسمی (برای اشخاص حقوقی)
تبصره: در صورت وجود امکان احراز هویت متقاضیان با استفاده از ارائه خدمات دولت الکترونیک یا استعلام به هر نحوی از سوی سایر دستگاه های اجرائی، تصویر مدارک مربوطه اخذ نخواهد شد.
4- فرآیند ثبت درخواست تا صدور پروانه فعالیت:
1-4- ثبت درخواست صدور پروانه فعالیت کانون در سامانه توسط صاحب امتیاز و بارگذاری تصاویر مدارک لازم و معرفی پنج نام پیشنهادی برای کانون
2-4- معرفی مدیرمسئول
3-4- پذیرش مدیرمسئولی کانون توسط مدیرمسئول پیشنهاد شده از سوی صاحب امتیاز (در صورت متفاوت بودن مدیرمسئول با صاحب امتیاز)
4-4- شرکت مدیرمسئول در آزمون صلاحیت حرفه ای
تبصره: شرکت در آزمون اختیاری است اما نمره مکتسبه در رأی کمیته تبلیغات استان موثر خواهد بود.
5-4- رسیدگی به درخواست توسط کارشناسان اداره شهرستان محل ثبت کانون طی 3 روز کاری و سپس توسط اداره کل استان طی 5 روز کاری
تبصره: در صورت وجود نقص در مدارک یا درخواست، مراتب به متقاضی اعلام میشود و چنانچه ظرف مدت 15 روز نسبت به رفع نقص اقدام نشود، درخواست مختومه خواهد شد.
6-4- استعلام احراز صلاحیت از مرکز حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط اداره کل استان.
تبصره: مرجع مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را به اداره کل استان اعلام نماید. در صورت عدم پاسخ و فقدان دلیل دیگر، صلاحیت متقاضی تأیید شده تلقی می شود.
7-4- بررسی درخواست توسط کمیته تبلیغات استان.
8-4- بررسی درخواست توسط دفتر تبلیغات.
تبصره: در صورت رد درخواست (توسط کمیته تبلیغات استان یا دفتر تبلیغات) متقاضی می تواند اعتراض خود را به کمیته مرکزی ارائه کند. کمیته مرکزی ظرف مدت 30 روز رسیدگی و نتیجه را اعلام خواهد کرد.
9-4- صدور مجوز تأسیس
تبصره: مدت زمان صدور مجوز تأسیس از زمان ثبت درخواست، حداکثر 3 ماه می باشد.
10-4- معرفی مکان فعالیت اختصاصی دارای تجهیزات فنی و نیروی انسانی لازم و اخذ تأییدیه پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا درخصوص مکان معرفی شده و بارگذاری تصویر آن در سامانه توسط متقاضی.
تبصره: چنانچه صاحب امتیاز ظرف مدت زمانی شش ماه از تاریخ صدور مجوز تأسیس، نسبت به تأسیس و معرفی مکان فعالیت اقدام ننماید، مجوز تأسیس از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
11-4- بازدید و تأیید مکان فعالیت کانون توسط کارشناس اداره شهرستان
12-4- صدور پروانه فعالیت کانون
5- مرجع صدور مجوز تأسیس و پروانه فعالیت:
مرجع صدور مجوز تأسیس و پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی در سطح هر استان، کمیته تبلیغات استان است.
6- سایر مقررات:
1-6- اموری که صاحب ا متیاز و مدیرمسئول کانون باید از آن اطلاع داشته باشند:
1-1-6- نام پیشنهادی کانون باید دارای معنا و مفهوم تبلیغاتی و غیربیگانه باشد و همچنین طبق استعلام صورت گرفته از سامانه، تکراری نباشد.
2-1-6- تغییر نام یا رسته فعالیت کانون با تأیید اداره کل استان و ستاد مجاز است.
3-1-6- تغییر محل، تغییر مدیرمسئول و انتقال پروانه کانون با رعایت مفاد آئین نامه و با تصویب کمیته تبلیغات استان، مجاز است به شرط آنکه انتقال گیرنده و یا انتقال گیرندگان اعم از حقیقی یا حقوقی شرایط لازم مندرج در آیین نامه را دارا باشند.
4-1-6- کانون مکلف است کلیه دستورالعمل هایی را که در آینده در مورد تبلیغات، از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حدود اختیارات قانونی آن تهیه و ابلاغ می شود، دقیقا رعایت نمایند.
5-1-6- در صورتی که صاحب امتیاز پس از صدور پروانه، فعالیت رسمی خود را ظرف 6 ماه آغاز و مراتب را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام نکند یا بعد از شروع فعالیت به مدت یک سال از ادامه کار خودداری نموده و فعالیتی نداشته باشد، پروانه فعالیت ملغی تلقی و از کار ایشان جلوگیری خواهد شد.
6-1-6- مدت اعتبار پروانه فعالیت کانون دائمی است. کانون موظف است هر سال و تا پایان اردیبهشت، گزارش عملکرد سال گذشته خود را مطابق برگه های ارزشیابی موجود در سامانه اعلام نماید. (در غیر این صورت مشمول ماده 19 آیین نامه خواهد شد)
7-1-6- صدور پروانه فعالیت کانون فاقد هزینه است.
8-1-6- تأسیس شعبه یا اعطای نمایندگی توسسط کا نون در سراسر کشور نیازمند دریافت مجوز از کمیته تبلیغات استان (مبدأ و مقصد) و طی فرآیند تعریف شده در سامانه خواهد بود.
2-6- رسیدگی به تخلفات کانون های آگهی و تبلیغاتی:
رسیدگی به تخلفات کانون توسط کمیته تبلیغات استان انجام می گیرد و کمیته مذکور براساس مدارک و مستندات و بررسی های صورت گرفته متناسب با نوع و درجه تخلف اقدام به تعیین مجازات هایی به شرح زیر برای کانون متخلف می نماید:
الف- نوع اول: اخطار کتبی
ب- نوع دوم: احضار و توبیخ
ج- نوع سوم: برکناری مدیرمسئول
د- نوع چهارم: تعلیق فعالیت کانون حداکثر تا سه ماه
هـ - نوع پنجم: تعطیل موقت کانون حداکثر تا شش ماه
و- نوع ششم: لغو پروانه فعالیت
تبصره 1: هرگاه مدیرمسئول از رعایت مقررات مندرج در آئین نامه تخلف نماید؛ براساس رأی صادره توسط کمیته تبلیغات استان برکنار و صاحب امتیاز کانون موظف خواهد بود حداکثر ظرف مدت یک ماه مدیرمسئول دیگری را طبق شرایط مندرج در بند 2 این دستورالعمل معرفی کند. در غیر این صورت کانون برای مدتی که از سوی کمیته تبلیغات استان تعیین می شود، تعطیل می گردد.
تبصره 2: چنانچه مدیرمسئول کانون برکنار شود یا پروانه فعالیت کانون به علت تخلف لغو گردد، مجددا نمی تواند مدیرمسئولی هیچ کانونی را بر عهده بگیرد یا متقاضی تأسیس کانون باشد؛ مگرپس از انقضاء دو سال از زمان برکناری یا لغو پروانه فعالیت کانون و با نظر کمیته مرکزی.
تبصره 3: در مواردی که پروانه کانون یا شعبه یا نمایندگی آن به عللی تعلیق گردد کانون یا شعبه یا نمایندگی آن موظف است از تاریخ تعلیق از انجام و قبول تعهدات تازه خودداری کند.
تبصره 4: مجازات نوعت پنجم و ششم به پیشنهاد کمیته تبلیغات استان و تصویب کمیته مرکزی اعمال خواهد ش د.
تبصره 5: صاحب امتیاز کانون می تواند اعتراض خود را نسبت به اعمال مجازات ها از سوی کمیته تبلیغات استان حداکثر 15 روز پس از ابلاغ به دفتر تبلیغات تسلیم و رسید دریافت نماید. کمیته مرکزی موظف است حداکثر ظرف 45 روز کاری به درخواست تجدیدنظر رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. تصمیم کیمته مرکزی قطعی و لازم الاجرا است.
7- در موارد سکوت، ابهام، نقص و یا اجمال این دستورالعمل، آئین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی مصوب 27/12/1358 شورای انقلاب اسلامی، ملاک عمل خواهد بود.
8- به منظور شفافیت، جلوگیری از تبعیض و اطلاع متقاضیان از تقاضاهای در نوبت، فهرست متقاضیان پروانه کانون آگهی و تبلیغاتی بر روی سامانه، به صورت برخط، اطلاع رسانی می شود. فهرست پروانه های صادره نیز بر روی سامانه قابل مشاهده است.
9- این دستورالعمل در (9) بند در تاریخ 8/11/1398 به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید و از تاریخ تصویب، لازم الاجراست و زین پس کلیه مقررات، دستورالعمل ها و شیوه نامه قبلی مرتبط با این موضوع ملغی و بلااثر گردید و صدور مجوز تأسیس و فعالیت کانون‏های آگهی و تبلیغاتی مطابق با دستورالعمل حاضر انجام می پذیرد. بدیهی است، هرگونه تغییر در مفاد دستورالعمل، منوط به طی فرآیند فنی و حقوقی لازم از مبادی قانونی ذیربط (دفتر نوسازی و تحول اداری و دفتر حقوقی و مالکیت فکری) و با تأیید شورای راهبری توسعه مدیریت این وزارت خانه خواهد بود.

سیدعباس صالحی