لطفا جهت ورود به سامانه به نکات زیر توجه کنید:
  • اگر از کاربران قدیمی سامانه تبلیغات یا از کارشناسان این سامانه هستید لطفا از طریق لینک زیر وارد شوید:
    سامانه جامع رسانه‌های کشور
  • اگر کاربران متقاضی دریافت مجوز کانون تبلیغات هستید که از طریق درگاه ملی مجوزها به این سایت هدایت شده‌اید؛ جهت پیگیری درخواست لطفا از طریق لینک زیر وارد شوید:
    سامانه ایران رسانه
سامانه تبلیغات